[av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’no-padding’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” custom_margin=’0px’ custom_margin_sync=’true’ custom_arrow_bg=” id=” color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-jv2j3ei8′ custom_class=’imgcontainer’]
[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-btbg’]

[av_image src=’http://szeretemazanyukamat.hu/wp-content/uploads/2019/04/header_bg_upload.jpg’ attachment=’64’ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ copyright=” animation=’no-animation’ av_uid=’av-jv2j52wl’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_image]

[/av_one_full]
[/av_section]

[av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=’scroll’ bottom_border_style=’scroll’ margin=” custom_margin=’0px’ scroll_down=” custom_arrow_bg=” id=” color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ video_mobile_disabled=” overlay_enable=” overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-1i3pn’]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-og9v’]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-385r’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

Adatkezelési tájékoztató

a Szeretem az Anyukámat facebook oldal

 Anya-Lánya szépségverseny játékhoz

1. Adatvédelem – Adatkezelési tájékoztató, Hozzájáruló nyilatkozat

1.1. Adatkezelő és adatfeldolgozó

A Játékban való részvétel keretében a Játékos által önként megadott, személyes adatok (ideértve a regisztrációs fiók (akár korábbi) létrehozása során megadott, személyes adatokat, illetve az esetleges nyertesség esetén a kapcsolattartás, illetve a Nyeremény átvétele során megadott, illetve felvett adatokat) kezelését az Clientfactory Kft. („Szervező” vagy „Adatfeldolgozó”) (adatait és elérhetőségét lásd a Játékszabályzatban feltüntetett szervező adatainál), mint adatkezelő végzi.

1.2. Adatkezelés ellátása

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódóan a személyes adatokon végzett technikai feladatokat az alábbi adatfeldolgozó feladatokat szintén a Clientfactory Kft. látja el.

1.3. Adatfeldolgozás célja

A nyertesek nyereményeinek eljuttatása a megadott címre.

1.4.  Az adatkezelés jogszabályi háttere

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelések, adatfeldolgozások, illetve adattovábbítások minden tekintetben a hatályos adatvédelmi tárgyú jogszabályi előírások (így különösen az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény („Info tv.”) rendelkezései megtartásával történnek; továbbá, hogy a Szervező az adatbiztonság és az adatok védelmének biztosítása érdekében valamennyi szükséges intézkedést megtesz, és az általa végzett adatkezelési, illetve az általa végeztetett adatfeldolgozási tevékenység valamennyi, az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi követelménynek megfelel.

1.5. Az adatkezelések jogalapja

Az adatkezelések, adatfeldolgozások jogalapja az érintett személyek hozzájárulása azzal, hogy jelentkeznek a játékra. Az adatkezelések, illetve az adatfeldolgozások a Játékos önkéntes adatszolgáltatásán alapulnak. A Játékos által a Szervező rendelkezésére bocsátott adatok valóságát, naprakészségét, pontosságát a Szervező nem vizsgálja, azok valóságáért, naprakészségét, pontosságát a Játékos felelős. A Játékban való részvétellel a Játékos kifejezetten, írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

1.6. Az adatkezelések célja és időtartama

A Játékos a Játékban való részvétellel:

– feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a regisztráció során az alábbi linken http://mom.ugyfelgyar.hu/adatvedelmi-nyilatkozat) meghatározott adatait, továbbá nyertessége esetén nevét a nyerteslista kommunikálásához, illetve és postai címét, telefonszámát, születési idejét a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait a Szervező és a nyereményjáték lebonyolításában részt vevő személyek a nyereményjáték lebonyolítása céljából kezeljék;

– tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek jelen nyereményjátékhoz, továbbá későbbi reklám/promócióhoz történő felhasználásához, idő-, területi- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül;

– feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során a jelen szabályzatban meghatározott célból felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa szolgáltatott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa.

– A játék lebonyolítása céljából felvett személyes adatait a játék ebonyolítását követő fél

évig őrzi meg a Szervező. Az adó-nyilvántartási kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges adatait 8 évig őrzi meg a Szervező.

A Szervező a Játékos által megadott, illetve hozzájárulásával felvett személye adatokat nem használja fel a Játékos hozzájárulásában foglaltaktól eltérő célra, és azokat csak a Szabályzatban foglalt feltételek mellett teszi harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve azt az esetet, ha az ilyen hozzáférhetővé tétel, illetve adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező.

Az adatkezelés céljának és/vagy időtartamának megszűnését, illetve az adatkezelés egyéb okból történő megszüntetését követően a Szervező a Játékos adatait törli a Játékból.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Szabályzat módosításával tájékoztatja a Játékost.

Az adatkezelő által kezelt személyes adataira, valamint a kapcsolódó jogokra vonatkozó kérdéseit kérjük, küldje a következő email címre: balazs@ugyfelgyar.hu.

1.7. A kezelt adatok köre

A weboldal használata során, valamint a játékban való részvétel során a Szervező az alábbi adatokat gyűjti/kezeli:

A Játékban való részvétel során kezelt adatok – a Regisztráció során megadott személyes adatok.

A teljes név és email megadása megadása a nyertes azonosítása miatt szükséges a név megadása, hogy a nyereményátadásnál ez alapján azonosíthassuk a nyertes felhasználót. Illetve a nyertes játékos számára a nyerés tényéről, valamint a nyeremény átadásának módjáról, idejéről és helyéről a megadott e-mail címre tájékoztató küldése érdekében.

 • Az email cím, cím és születési dátum megadása: A nyertes nagykorúságának igazolása érdekében.

1.8. A Játékos adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: Clientfactory Kft. (2724 Újlengyel, Határ út 12.), vagy e-mailen az balazs@ugyfelgyar.hu címen.

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák.

Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve az Adatkezelő

ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

1.9. Az érintett hozzáférési joga

(1) Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő

közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve

a nemzetközi szervezeteket;

 1. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem

lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 1. e) az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó

személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat

az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 1. f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
 2. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető

információ.

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

(3) Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

1.10. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

1.11.A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő

gyűjtötte vagy más módon kezelte;

 1. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek

nincs más jogalapja;

 1. c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező

jogszerű ok az adatkezelésre;

 1. d) a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
 2. e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy

 1. f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások

kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami

jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

 1. c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai

célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné

tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

 1. d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

1.12. Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes

adatok pontosságát;

 1. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok

felhasználásának korlátozását;

 1. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

vagy

 1. d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.

1.13. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy

adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez

lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére

az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

1.14.Az adathordozhatósághoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa

anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná, ha:

 1. a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők (így az Adatkezelő és egyéb adatkezelő) közötti közvetlen továbbítását.

(3) A fentebb írt jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”)

vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá e jog nem érintheti hátrányosan mások jogait

és szabadságait.

1.15. A tiltakozáshoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat az Adatkezelő nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból

történő kezelése ellen.

(3) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő  ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(4) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon

alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

1.16. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

1.17. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1) Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

(2) Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

1.18. Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1) Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

(2) Az Adatkezelővel szembeni eljárást az Adatkezelő tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság (törvényszék) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu. A Szervező / Adatkezelő részletes adatvédelmi tájékoztatóját az alábbi linken érheti el:http://mom.ugyfelgyar.hu.

2. Vegyes rendelkezések

2.1. A Játékban a Játékosnak olyan regisztrációval/megrendeléssel kell részt vennie, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által létrehozott regisztrációval. Amennyiben nem saját maga által regisztrált fiókkal vesz részt a Játékos a Játékban, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos regisztrációs fiók használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt semminemű felelősség nem terheli.

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.

2.2. Az internetes oldal megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a Felhasználót terheli és a költség mértéke függhet a Felhasználó internetszolgáltatójától, a szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától.

2.3. Amennyiben a nyereményjáték a Szervező minden ésszerű erőfeszítése ellenére sem bonyolítható le a tervek szerint, a Szervező jogosult arra, hogy előzetes bejelentés nélkül bármikor visszavonja, lezárja, módosítsa vagy felfüggessze a nyereményjáték egy részét, vagy egészét.

2.4. A Szervező jogában áll felkérnie a résztvevőket életkoruk és személyazonosságuk igazolására.

2.5. A Nyereményjátéknak a Regisztrációval, Játékban való részvétellel és sorsolásokkal kapcsolatos informatikai hátterét, valamint ezek lebonyolítását az Clientfactory Kft. (2724 Újlengyel, Határ út 12.) , a Szervező maga végzi; ezekkel kapcsolatban kérdések, észrevételek, illetve esetleges panaszok az balazs@ugyfelgyar.hu e-mail címre küldhetők. A Szervező minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a nyereményjáték során technikai problémák ne forduljanak elő. A Szervező nem vállal felelősséget a szolgáltatásban technikai problémák, rendszer- és szoftverhibák, késedelmek vagy egyéb olyan jellegű problémák miatt bekövetkező fennakadásokért, amelyek akadályozhatják a résztvevőket abban, hogy részt vegyenek a nyereményjátékban vagy felkeressék a nyereményjáték weboldalát. Szervező kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Szervező nem vonható felelősségre adatvesztésért abban az esetben, ha a résztvevő adatbevitel közben bezárja a böngészőablakot, vagy az oldalt futtató szerverekkel fennálló/hálózati kapcsolat (bármely okból kifolyólag) megszakad.

2.6. A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk és a Szabályzat megtalálható a

http://mom.ugyfelgyar.hu internetes oldalon.

2.7. A Szervezők kijelentik, hogy a Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

2.8. A Szabályzatra a magyar jog az irányadó.

2.9. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzat rendelkezéseit módosítsa. A módosított Szabályzatot a Szervező a https://idrinks.hu/jameson weboldalon is közzéteszi.

2.10. A Játékos tudomásul veszi, hogy a http://mom.ugyfelgyar.hu  honlap (online felület) teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Közreműködőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Közreműködő az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

2.11. A Szervező, illetve a Közreműködő kizárja a felelősségét minden, a http://mom.ugyfelgyar.hu honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a honlapot, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/ nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Közreműködő semminemű felelősséget nem vállal.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

2.12. A Szervező, illetve a Közreműködő kizárják a felelősségüket a http://mom.ugyfelgyar.hu  honlap rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék. Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a regisztráció vagy a megrendelés beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem vállal felelősséget és minden kártérítési igényt kizár az esetleges téves nyertestértesítés vagy a nyertesértesítés során történő téves nyeremény megjelölés és az ebből fakadó valamennyi igény miatt.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

2.13. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan a Nyereményjáték internet oldalának feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

2.14. A jelen Szabályzatból fakadó vitás kérdések eldöntésére a Budapesti II. Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

Budapest, 2019. 05. 03.

Clientfactory Kft.

Szervező/adatkezelő


[/av_textblock]

[/av_one_full][/av_section]